αντιπαγετικό αλάτι

Προμήθεια και μεταφορά 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού περιόδου 2019-2020 του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου (CPV : 34927100-2)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια και μεταφορά 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού περιόδου 2019-2020 του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού Δικτύου (CPV : 34927100-2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10.800 ΤΟΝΩΝ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΕΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.  CPV : 34927100-2.
 2. Η Προμήθεια των 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος υποδιαιρείται στα παρακάτω Τμήματα
 • ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια & Μεταφορά 7.000 τόνων για εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 2.000 τόνων, προϋπολογισμού 630.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ & Δικ. Προαίρεσης)
 • ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια & Μεταφορά 1.500 τόνων για εργασίες αποχιονισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης προμήθειας επιπλέον 300 τόνων προϋπολογισμού 126.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 1. Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 000,00 € (με Φ.Π.Α ).
 2. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% του προϋπολογισμού, για το τμήμα προσφοράς χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ.
 3. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις
  1. Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.
  3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου
  4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4 %.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α)   κράτος-μέλος της Ένωσης,

β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)   τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ)   σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά τόνο.
 2. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 27/06/2019 και ώρα 15:00.
 3. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 02/07/2019  και ώρα 23:59 π.μ. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 4. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10 μήνες.
 5. Άνοιγμα των προσφορών: 10/07/2019  και ώρα  10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
 6. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Άρθρο 379 ν. 4412/16
 7. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ τηλ. 2461351194.
 8. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 28/05/2019 (ID: 2019-075335)
 9. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ www.pdm.gov.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Η περίληψη με ΑΔΑ: ΨΒ8Υ7ΛΨ-1Χ0 για τη Προμήθεια και μεταφορά 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος