Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ (27-9-2019)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ (27-9-2019)

Αριθμός Διακήρυξης  16/19 (ΑΔΑ: 66017ΛΨ-2ΞΘ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ». Ποσού 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 14/10/2019 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής  Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών  είναι: 18/10/2019 και ώρα 10:00.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  12 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η  Εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α,  ( 242 ευρώ) για το τμήμα1 και (371 ευρώ) για τα τμήματα 2-179.

Για τα τμήματα 2-179  οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν προσφορά  μεμονωμένα με την προϋπόθεση το ποσό που θα τους κατακυρωθεί πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 25% της αξίας των τμημάτων 2-179 δηλαδή 5.040,00 ευρώ.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων  δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και ΠΔΜ (27-9-2019)

Αριθμός Διακήρυξης  16/19 (ΑΔΑ: 66017ΛΨ-2ΞΘ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ». Ποσού 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 14/10/2019 και  ώρα

10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής  Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών  είναι:

18/10/2019 και ώρα 10:00.