Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και Π.Δ.Μ, ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και Π.Δ.Μ, ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και Π.Δ.Μ, ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αριθμός Διακήρυξης 12/2020 Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 94316

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».

Ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 17/07/2020 και  ώρα 15:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών είναι: 21/7/2020 και ώρα  10:00.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  12 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α,  (287,14 ευρώ) για το τμήμα Α, (151,61 ευρώ) για το τμήμα Β, και (112, 47 ευρώ) για το τμήμα Γ. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193, fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη.

Ο Περιφερειάρχης

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η περίληψη με ΑΔΑ: 6ΔΖΚ7ΛΨ-3Ρ5

 

Αρ. Διακ 12/2020

α/α ΕΣΗΔΗΣ 94316

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :

την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή στη διεύθυνση ή στη διεύθυνση
https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

Η διακήρυξη 12/2020 Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 94316

diakirixi12-2020-promitheia-grafikis-ylis-kozani