Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ, ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Γραφική ύλη

Αριθμός Διακήρυξης 12/2020 Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 94316

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».

Ποσού 29.997,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 17/07/2020 και  ώρα 15:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών είναι: 21/7/2020 και ώρα  10:00.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  12 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α,  (287,14 ευρώ) για το τμήμα Α, (151,61 ευρώ) για το τμήμα Β, και (112, 47 ευρώ) για το τμήμα Γ. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193, fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη.

Ο Περιφερειάρχης

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η περίληψη με ΑΔΑ: 6ΔΖΚ7ΛΨ-3Ρ5

Η διακήρυξη 12/2020 Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 94316

diakirixi12-2020-promitheia-grafikis-ylis-kozani