Γραφική ύλη

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ (13-11-2019)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ (13-11-2019)

Αριθμός Διακήρυξης  24/19 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 81864 με ΑΔΑ: 9ΒΘΜ7ΛΨ-Β2Γ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσει  με τροποποιημένους όρους «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ». Ποσού 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 29/11/2019 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής  Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών  είναι: 3/12/2019 και ώρα 10:00.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 24/19 διακήρυξη.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 12 μήνες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή 613 ευρώ.  Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η προμήθεια  θα γίνεται τμηματικά καθώς και η πληρωμή με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

Προμή-θεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ (13-11-2019)

Αριθμός Διακήρυξης  24/19 (Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 81864 με ΑΔΑ: 9ΒΘΜ7ΛΨ-Β2Γ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσει  με τροποποιημένους όρους «Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ». Ποσού 38.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ημερομηνία λήξης  ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι: 29/11/2019 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής  Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης των προσφορών  είναι: 3/12/2019 και ώρα 10:00.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 24/19 διακήρυξη.