ασύρματοι πομποδέκτες LPD

Προμήθεια επαγγελματικών ασύρματων πομποδεκτών PMR & LPD για νόμιμη χρήση χωρίς άδεια λειτουργίας-ελεύθερης χρήσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 3100/18 με ΑΔΑ: ΩΕ347ΛΨ-ΠΡΕ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια επαγγελματικών ασύρματων πομποδεκτών PMR & LPD για νόμιμη χρήση χωρίς άδεια λειτουργίας-ελεύθερης χρήσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η προμήθεια επαγγελματικών ασύρματων πομποδεκτών PMR & LPD για νόμιμη χρήση χωρίς άδεια λειτουργίας-ελεύθερης χρήσης, οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσης όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 26-10-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της προσφοράς που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία και το συνημμένο πίνακα της παρούσης που διέπει τους επαγγελματικούς ασύρματους πομποδέκτες.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης προμήθειας θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης. στο τηλ. 2461052207.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας και η επιτυχής διαδικασίας της θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 992,00€ (συμπερ. του ΦΠΑ).

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ   

 

 

Συνημμένα:

proypologismos-gia-asyrmatoys-pompodektes-2018

Κατεβάστε τον προϋπολογισμό της προμήθειας