Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Δημοκρατίας 27, Ημιόροφος Γραφείο 25

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει γίνει η απαιτούμενη δέσμευση πίστωση στον ΕΦ 072 του ΚΑΕ 1731.01

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η προμήθεια ενός (1), καινούργιου αμεταχείριστου, υπηρεσιακού αυτοκινήτου από το ελεύθερο εμπόριο, Ημιφορτηγό 4χ4 (pick up) κατάλληλου για την κάλυψη όλου του εύρους των εργασιών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε Π.Ε Κοζάνης (μεταφορά υπαλλήλων, υλικών, μετακίνηση σε δύσβατες εκτός δρόμου ορεινές περιοχές κλπ)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34100000-8

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 28.225,81 €, ΦΠΑ: 6.774,19 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής μέχρι την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του είδους από την αρμόδια επιτροπή η οποία θα οριστεί.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & ΙΙ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βαση κριτηρίων βαθμολογίας των προσφορών.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/07/2019 και ώρα 15:00 μμ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού γραφείο 25 ημιώροφος.

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή αν αξιολογηθούν από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Κοζάνης την 09/07/2019 και ώρα 09:30 πμ. στο Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Κοζάνης Δημοκρατίας 27, ημιώροφος γραφείο 25.

1.6 Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να παρακολουθούν το ανωτέρω σημείο επαφής για ενδεχόμενες ανακοινώσεις σχετικά με το διαγωνισμό.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα προκήρυξη

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

4. Τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V της παρούσας

2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, εκτελούνται είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Συνημμένα:

Τα έγγραφα της Σύμβασης για την Προμήθεια ενός καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4×4 από το Ελεύθερο Εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης