Ελαστικά

Προμήθεια ελαστικών για οχήματα αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια ελαστικών για οχήματα αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, κατόπιν της αριθμ. 1626/2018 (ΑΔΑ: ΩΖ147ΛΨ-ΥΙΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα αρμοδιότητας της (ΑΔΑ: ΩΑΥ87ΛΨ-ΡΡΧ).

 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η προμήθεια ελαστικών οχημάτων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τα οποία περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Αρ. Κυκλοφορίας Διάσταση ελαστικού Δείκτης Φορτίου (LI) Δείκτης Ταχύτητας (SS) Ποσότητα
1 ΚΗΙ-8535  (ΘΕΡΙΝΑ) 235/60 R 16 100 H 4
2 ΚΗΥ-8928 (ΘΕΡΙΝΑ) 175/65 R14 82 T 4
3 ΚΗΥ-8929 (ΘΕΡΙΝΑ) 175/65 R14 82 T 4
4 ΚΗΙ-5216 (ALL WEATHER) 195/60 R15 88 H 4
5 ΚΗΙ-5215 (ΘΕΡΙΝΑ) 205/70 R15 96 T 4
6 ΚΥ-4636 (ALL WEATHER) 155/12 88 N 4
7 ΚΗΙ-5222 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ) 195/55 R 15 85 H 4
8 ΚΗΙ-5225 (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ) 185/65 R14 86 T 4
 1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 3/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της προσφοράς που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που διέπουν τα ελαστικά οχημάτων.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης προμήθειας θα δίνονται από τη Δ/νση Διοίκησης Π.Δ.Μ. στο τηλ. 2461351178.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας και η επιτυχής διαδικασίας της θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται παρακάτω:

 1. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον κοινοτικό κανονισμό και την Ελληνική Νομοθεσία, να αναγράφεται σε αυτά η έγκριση (Ε), η χώρα έγκρισης και ο αριθμός αναγνώρισης. Επιπλέον, να υπάρχει πιστοποιητικό ποιότητας της εταιρίας κατασκευής (ISO ή ισοδύναμου άλλης εταιρίας πιστοποίησης,του οποίου Φ/Ο να επισυνάπτεται).
 2. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial), χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Να είναι καινούρια, πρώτης ποιότητας, μη αναγομωμένα σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων..
 3. Η ημερομηνία παράδοσης-τοποθέτησης των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες  από την ημερομηνία κατασκευής τους η οποία επισημαίνεται με τους χαρακτήρες DOT  στα πλευρικά τοιχώματα κάθε ελαστικου επίσώτρου (να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή).
 4. Στο πλευρικό τοίχωμα των επισώτρων πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη μορφή οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία και την ETRTO επισημάνσεις, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη τελικό προϊόν.
 5. Οι προσφερόμενες μάρκες ελαστικών να έχουν χρησιμοποιηθεί σε πρώτη τοποθέτηση, από Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ή των ΗΠΑ ή της Ιαπωνίας την τελευταία διετία, το οποίο να πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο της εταιρίας (Φ/Α του οποίου να επισυναπτεται) και όχι από έγγραφο του αντιπροσώπου ή του προμηθευτή.
 6. Όλα τα ελαστικά επίσωτρα θα πρέπει να έχουν δείκτη έλξεως (TRACTION INDEX) “AΑ” ή ¨Α¨ , δείκτη θερμοκρασίας (TEMPRATURE INDEX) “A” ή ομοίου τύπου
 7. Τα ελαστικά που είναι κατασκευασμένα από νάιλον αποκλείονται.
 8. Ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση:

α. εγγύησης ασφαλούς και καλής λειτουργίας των επισώτρων από την τοποθέτηση τους έως ότου φτάσουν το όριο φθοράς τους, σύμφωνα με τον δείκτη φθοράς που θα φέρουν.

β. εγγύησης ασφαλούς και καλής λειτουργίας των επισώτρων, από την τοποθέτηση τους έως ότου διανύσουν 40.000 χιλιόμετρα.

γ. εγγύησης ασφαλούς και καλής λειτουργίας των επισώτρων, για τρία (3) χρόνια τουλάχιστον από την τοποθέτησή τους.

Τα ελαστικά θα τοποθετούνται κατόπιν επικοινωνίας με μέριμνα του προμηθευτή τμηματικά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή χωρίς επιπλέον κόστος.

Οι ζητούμενες διαστάσεις ελαστικών παρατίθενται στον επισυναπτόμενο πίνακα διαστάσεων ελαστικών, όπου και αναφέρονται οι δείκτες ικανότητας φόρτισης – (δείκτης Φορτίου Load Index-LI) με τον αντίστοιχο Δείκτη Ταχύτητας (Speed Symbol-SS) και η ποσότητα την ελαστικών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.900,00 € (συμπερ. του ΦΠΑ).

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
 2. Φορολογική Ενημερότητα
 3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
 4. Ποινικό μητρώο

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

 

Προμήθεια ελαστικών για οχήματα αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης