Αναλώσιμα

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ 2020 (Αριθμός Διακήρυξης 28/20 ΕΣΗΔΗΣ: 120002)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ 2020 (Αριθμός Διακήρυξης 28/20 ΕΣΗΔΗΣ: 120002)

Αριθμός Διακήρυξης  28/20  Αριθμ. Συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ :120002

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ» ποσού 70.726,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι: 17/5/2021 και  ώρα 10:00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 21/5/2021 και ώρα 10:00 π.μ

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι: 17/5/2021 και  ώρα 10:00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 21/5/2021 και ώρα 10:00 π.μ

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 12 μήνες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η Eγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α,  (927,07 ευρώ) για το τμήμα 1 και (213,68 ευρώ) για το τμήμα 2.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν  προσφορά για κάθε τμήμα χωριστά  ή και για τα δύο τμήματα.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη 15/19 (ΑΔΑ: Ψ7ΛΒ7ΛΨ-ΧΤΛ)

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ 2020 (Αριθμός Διακήρυξης 28/20 ΕΣΗΔΗΣ: 120002)

Αριθμός Διακήρυξης  28/20  Αριθμ. Συστήμ. ΕΣΗΔΗΣ :120002

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ» ποσού 70.726,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών είναι: 17/5/2021 και  ώρα 10:00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 21/5/2021 και ώρα 10:00 π.μ