Αναλώσιμα

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ 2019

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ 2019

Αριθμός Διακήρυξης  15/19

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί «Ανοικτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών  για τις υπηρεσίες της ΠΕ Κοζάνης και ΠΔΜ 2019» ποσού 68.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 21/10/2019 και  ώρα 10:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 25/10/2019 και ώρα  10:00. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 12 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, (1.097,00 ευρώ).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να δώσουν  προσφορά μεμονωμένα  με την προϋπόθεση το ποσό που θα τους κατακυρωθεί πρέπει να είναι τουλάχιστον το 10% της αξίας των τμημάτων δηλαδή 5.484,00.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος  κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη 15/19 (ΑΔΑ: 6ΤΘΗ7ΛΨ-ΛΧ6)