Έργα ύδρευσης

Προμήθεια αγωγών για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων στο Λιβαδερό Κοζάνης και για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια αγωγών για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων στο Λιβαδερό Κοζάνης και για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Άρθρο 118 Ν.4412/16 – ΦΕΚ 147 Α όπως έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί και ισχύει)

Προμήθειας αγωγών για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων στο Λιβαδερό Κοζάνης και για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Τα αρίθμ. πρωτ. 82131/4-6-2021 και 165814/17-5-2021 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης με Μελέτη και Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμό Δαπάνης, τα οποία διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας.
 11. Τις αριθμ. 1351/21 (ΑΔΑ: ΨΚΚΛ7ΛΨ-Φ9Ω) και 1583/21 (ΑΔΑ: 94Ψ17ΛΨ-ΖΔΨ) αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.
 12. Τις αριθμ. 3218/21 (ΑΔΑ: ΨΗΟΓ7ΛΨ-ΚΘ6) και 3666/21 (ΑΔΑ: ΨΠΟΤ7ΛΨ-ΗΘ9) εκθέσεις ανάληψης δαπάνης στους ΚΑΕ 073.9789 και 071.9479 αντίστοιχα.
 13. Την ανάγκη για την εν λόγω προμήθεια.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 3-12-2021 για την Προμήθεια αγωγών για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων στο Λιβαδερό Κοζάνης και για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τα συνημμένα Έντυπα και Προϋπολογισμό της παρούσης.

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 14:30.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 22.819,97€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Το ποσό αναλύεται: Για την προμήθεια αγωγού για υδροδότηση ποιμνιοστασίων ποσό 17.112,00€ (συμπ. ΦΠΑ) και για την προμήθεια αγωγών για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων ποσό 5.707,97€ (συμπ. ΦΠΑ).

Οι προσφορές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του κάθε πίνακα ξεχωριστά.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τα έντυπα θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης και τον κο Π. Μπάκανο στο  τηλ. 2461351206 και στο mail: p.mpakanos@kozani.pdm.gov.gr, ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η προμήθεια αγωγών για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων στο Λιβαδερό Κοζάνης και για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πρότυπα έντυπα ακολουθούν στο τέλος  της παρούσης που όπως και πρότυποι πίνακες υποβολής προσφοράς.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν στα σύνολα του κάθε συνημμένου πίνακα και όχι τμηματικά καθώς και των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται στον καθένα ξεχωριστά.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται το αντικείμενο της πρόσκλησης και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με τα συνημμένα στην παρούσα Υποδείγματα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 3. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα της κατάθεσης προσφοράς.
 4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Π.Ε όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους, και τέλος των ΙΚΕ του διαχειριστή ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16.
 5. Βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης και ειδικά: α) Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση του ατόμου στο οποίο ανήκει η επιχείρηση και β) Αν πρόκειται για εταιρείες Α.Ε του Προέδρου και Δ/νοντα Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε κλπ. όλων των μελών, εκτός αν έχει οριστεί διαχειριστής από το καταστατικό τους και τέλος για τις ΙΚΕ βεβαίωση ΕΦΚΑ ατομικής ασφάλισης του διαχειριστή.
 6. Καταστατικό εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν:
 • ότι έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • τα είδη είναι κατάλληλα και να ενδείκνυται να χρησιμοποιηθούν για τους συγκεκριμένους σκοπούς
 • σε περίπτωση που υπάρξει ελαττωματικό είδος αναλαμβάνει την αντικατάσταση του.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται. Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω ειδών.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τριών (3) μηνών και  με την προϋπόθεση μη εξάντλησης της σχετικής πίστωσης.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το συμβατικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που βαρύνουν τον προμηθευτή ως εξής:

 • Κράτηση υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07 %

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

 • Κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ 0,06%

Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΑΕΠΠ

ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20%

 • Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος 4%, (σε τιμολόγιο προμήθειας) επί του καθαρού ποσού (παρ. 2, άρθρο 64 Ν. 4172/13, όπως ισχύει, ΠΟΛ 1028/2014).

Σε περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, με την οποία τροποποιούνται τα ανωτέρω ποσοστά, θα ισχύουν τα νέα ποσοστά κρατήσεων και όπως ειδικότερα θα ορίζεται στις σχετικές διατάξεις.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση από τον ανάδοχο των απαραίτητων παραστατικών και δικαιολογητικών πληρωμής όπως ορίζονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, κατόπιν της οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί και να παρέχει στους υπαλλήλους στους οποίους έχει ανατεθεί η επίβλεψη οποιαδήποτε σχετική πληροφορία καθώς και να τηρήσει επακριβώς τους όρους που περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω (Τεχνικές Προδιαγραφές και Παραρτήματα). Η αποστολή των συμβατικών ποσοτήτων θα γίνει με ευθύνη του αναδόχου.

 

 1. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως ότι δεν θα κοινοποιήσουν σε τρίτους, παρά μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση, οποιαδήποτε πληροφορία που από τη φύση της ή κατόπιν συμφωνίας θεωρείται εμπιστευτική, ενδεικτικά αναφερόμενων εγγράφων, αναφορών οργανωτικών πληροφοριών, σχεδίων εικόνων κλπ. ή πληροφοριών που μπορεί να σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση της ΠΔΜ, τον τρόπο λειτουργία των συστημάτων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών και γενικά οικονομικών και επαγγελματικών φορέων.

Αθέτηση του καθήκοντος της εχεμύθειας εκ μέρους ενός των συμβαλλομένων μερών θα συνεπάγεται έναντι του αντισυμβαλλόμενου υποχρέωση αποζημίωσης και αποκατάστασης της τυχόν ζημιάς, παύσης κοινοποίησης των εμπιστευτικών υπηρεσιών.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

Συνημμένα:

 • Η πρόσκληση για την προμήθεια αγωγών για την υδροδότηση ποιμνιοστασίων στο Λιβαδερό Κοζάνης και για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων (σε μορφή pdf)
 • Τεχνικές Προδιαγραφές/Προϋπολογισμός δαπάνης (σε μορφή pdf)
 • Έντυπα υποβολής προσφοράς (σε μορφή xls)

 

promitheia-agogon-pe-kozanis-2021