Αίθουσα συσκέψεων Π.Ε. Κοζάνης (2ος Όροφος - Διοικητήριο)

Προμήθεια 25 συνολικά (23 σταθερά και 2 τροχήλατα) καθισμάτων εργασίας για την αίθουσα συσκέψεων και συνεδριάσεων του 2ου ορόφου Διοικητηρίου στην οποία και πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, σύμφωνα με την αριθμ 332/19 (ΑΔΑ: Ψ68Π7ΛΨ-Τ25) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 25 συνολικά (23 σταθερά και 2 τροχήλατα) καθισμάτων εργασίας για την αίθουσα συσκέψεων και συνεδριάσεων του 2ου ορόφου Διοικητηρίου στην οποία και πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Ακολουθούν λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή των καθισμάτων εργασίας και Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 7.650,00€ (συμπ ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι και τις 18-10-2019, ημέρα Παρασκευή και 14:00 μ.μ., στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Δ.Μ, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη Τ.Κ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των καθισμάτων. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Prospectus με αναλυτικές προδιαγραφές αντοχής σε βάρος
  2. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  3. Φορολογική Ενημερότητα
  4. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
  5. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)

Σημείωση: Για τις ως άνω 3 και 4 περιπτώσεις αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ του εκπροσώπου και γ) Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ε.Ε όλων των μελών τους ή του εκπροσώπου αν έχει οριστεί από το καταστατικό τους.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Παπαχαρισίου Αικατερίνη τηλ 2461351114.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο  Αναπληρωτής

Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Η οικονομική προσφορά και το σχέδιο καθισμάτων

aithousa-syskepseon-pekozanis-sxedio