Προκηρύξεις θέσεων εθνικού εμπειρογνώμονα σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορική – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκηρύξεις θέσεων
Σύμφωνα με το A.Π. 416/20-1-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA).

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων

για τη θέση SNE Policy Officer to the Liaison Office λήγει την
3η Φεβρουαρίου 2016
και για τη θέση SNE Assistant to Data Protection Officer λήγει την
20η Φεβρουαρίου 2016.