Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (13-10-2017) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (13-10-2017) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (13-10-2017) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Σύμφωνα με το A.Π.6721/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:
Ref:17/EJ/10 Head of the Human Resources Unit Temporary Agent (AD10)
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 14η Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@eurojust.europa.eu
Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος
Εσωτερική Διανομή
(Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβαστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨ80465ΧΘΨ-85Η)

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης

 

 

 

 

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (13-10-2017) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (13-10-2017) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Σύμφωνα με το A.Π.6721/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:
Ref:17/EJ/10 Head of the Human Resources Unit Temporary Agent (AD10)
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 14η Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@eurojust.europa.eu
Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος
Εσωτερική Διανομή
(Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβαστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΨ80465ΧΘΨ-85Η)

 

Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) (13-10-2017) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

 

Σύμφωνα με το A.Π.6721/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:
Ref:17/EJ/10 Head of the Human Resources Unit Temporary Agent (AD10)