Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8300/22-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ,       ΘΕΣΗ    ,               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ESMA/2017/VAC14/AD7, Senior Policy Officer (CCP risk expert profile), έως 10.12.2017

ESMA/2017/VAC15/AD7, Senior Policy Officer (CCP policy profile) , έως 10.12.2017

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

vacancies@esma.europa.eu

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκηρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΨΔ465ΧΘΨ-ΙΔΑ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

 

Σύμφωνα με το Α.Π. 8300/22-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    ,       ΘΕΣΗ    ,               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ESMA/2017/VAC14/AD7, Senior Policy Officer (CCP risk expert profile), έως 10.12.2017

ESMA/2017/VAC15/AD7, Senior Policy Officer (CCP policy profile) , έως 10.12.2017

 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

vacancies@esma.europa.eu

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

 

 

 
Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την προκηρυξη (ΑΔΑ: 6ΕΨΔ465ΧΘΨ-ΙΔΑ)

 

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8-12-2017)

 

Σύμφωνα με το Α.Π. 8300/22-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία: