Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Προκηρύξεις θέσεων
Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία καθώς και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται Μστο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δεδομένου ότι η ΕΓΔΙΧ εξαιρείται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4440/2016 περί κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4447/2016), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ.υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους συναφείς / ειδικούς λόγους, αδυναμία του φορέα προέλευσης στην εξακολούθηση καταβολής της μισθοδοσίας τους, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Ν.4389/2016:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.», κ.τ.λ)