Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (15-10-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (15-10-2018)

Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (15-10-2018)

Ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία καθώς και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΕΓΔΙΧ, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται Μστο άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α/101) και περιλαμβάνονται ενδεικτικά στον πίνακα διανομής της παρούσας πρόσκλησης.

Οι αποσπάσεις διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων δεδομένου ότι η ΕΓΔΙΧ εξαιρείται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4440/2016 περί κινητικότητας στο Δημόσιο Τομέα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4447/2016), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και να μην έχουν οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ.υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρόνο, λόγω παραμεθορίου ή άλλους συναφείς / ειδικούς λόγους, αδυναμία του φορέα προέλευσης στην εξακολούθηση καταβολής της μισθοδοσίας τους, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του Ν.4389/2016:

«Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται.», κ.τ.λ)

Οι υπάλληλοι αποσπούνται με την ίδια θέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του Ν.4354/2015, προκειμένου να καλύψουν οργανικές θέσεις, των κατηγοριών ΕΕΠ, ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 90, 92 & 94 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 /Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄).

Η διάρκεια της απόσπασης είναι αορίστου χρόνου. Διευκρινίζεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη καταθέσει αίτηση απόσπασης, δεν είναι απαραίτητο να καταθέσουν εκ νέου.

Α) Για την Κεντρική Υπηρεσία

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον από τους κλάδους ή ειδικότητες που καταγράφονται στο άρθρο 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄), αλλά είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους πιο κάτω αναφερόμενους κλάδους και ειδικότητες.

1.ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

Το σύνολο των οργανικών θέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΓΔΙΧ, που θα καταλάβουν οι αποσπασμένοι,

ανέρχονται σε εκατόν έξι (106) και κατανέμονται ανά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των

Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

(15-10-2018)