Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση υπηρετούντων στο Δημόσιο τομέα

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση υπηρετούντων στο Δημόσιο τομέα

Προκήρυξη – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης με απόσπαση υπηρετούντων στο Δημόσιο τομέα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α/195/6.9.2011), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2.Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26), όπως ισχύουν.

3. Τη με αρ. 62/20-06-2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (θέμα 5.2) με την οποία εγκρίθηκε η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση μιας θέσης προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (εφεξής «Α.ΔΙ.Π.»).

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όσοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον όρο ότι αποδεδειγμένα γνωρίζουν σε άριστο επίπεδο την ελληνική γλώσσα.

β) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για λιποταξία.

γ) Να μην έχουν κώλυμα από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά το χρόνο πρόσληψής τους.

δ) Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου ή υπαλλήλου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή TE Διοικητικού –Λογιστικού, υπηρετούντος στο δημόσιο τομέα.

Οι αποδοχές του θα καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής, με πίστωση που θα μεταφερθεί από το φορέα προέλευσης, με μόνη επιβάρυνση του φορέα υποδοχής την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στον υποψήφιο που θα επιλεγεί τελικά για τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

Για την Π.Ε. Κοζάνης