Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογότυπο

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26),

β) της παρ. 3 του άρθρου 79 του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν.4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των
θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 223),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016 (Α΄ 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47, παρ. 5 του Ν.4509/2017 (Α΄ 2017),

ε) του άρθρου 76 του Ν.4727/2020 «Ψηφιακής Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

στ) του Π.Δ. 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων» (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) του Π.Δ. 2/2021 (Α΄ 2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».

η) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ70/30-10-2020, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805),

θ) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α΄ 39).

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β’ 4123), όπως ισχύει.

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ. 38337/6-11-2019 Υπουργική Απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών» (Β΄4170).

4. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει.

5. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.06.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ).

6. Το ειδικό περίγραμμα θέσης εργασίας της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

7. Την ανάγκη πλήρωσης της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Αποφασίζουμε:

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

Προκηρύσσουμε την κάτωθι θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                              ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ        ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Π.Δ. 95/1996, Α΄ 76)
(Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ)

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 669ΜΗ-ΤΟΣ

 

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης