Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων» (Α΄ 26), όπως ισχύουν. ,

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄53),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α΄223),

δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄133),

ε) τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 και της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ35.40/2022/οικ.23459 (ΦΕΚ Β΄ 2595) ΚΥΑ.

2. Το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 4/2020 (Α΄ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»

4. Το π.δ. 106/2020 (Α΄ 255) «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. 12208/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΨΘ46ΜΔΨΟ-3Ψ5) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 876),

7. Την υπ’ αρ. 58591/9.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 593). απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών»,

8. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16-12-2016 (Β΄4123) ΚΥΑ «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως ισχύει.,

9. Την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ. 38337/6.11.2019 (Β΄4170) Υπουργική Απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών»,

10. Την αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.01.202Α1 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΠΒ) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν»,

11. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25 Ιουνίου 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ).

12. Τα ειδικά περιγράμματα θέσεως εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Το γεγονός ότι επίκειται η λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής.

13. Την ανάγκη επιλογής προϊσταμένου στη συσταθείσα με το ΠΔ 106/2020 (Α΄ 255) «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου». Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την προκήρυξη των ακόλουθων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 10 π.δ. 106/2020 (Α΄255)

2. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (άρθρο 15 π.δ.106/2020 (Α΄255)

3. Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 21 π.δ.106/2020 (Α΄255)

Συνημμένα:

Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης, με ΑΔΑ: 6ΧΦΤ46ΜΔΨΟ-ΗΛ9

Για την Π.Ε. Κοζάνης