Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν.3528/2007 (Α’26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 (Α’53),

β) της παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (A’ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»,

δ) του π.δ. 134/2017 (Α’ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

ε) του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», στ) του π.δ. 84/2019 (Α’123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»,

ζ) του άρθρου 2 του π.δ.3/2021 (Α’ 3) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών Γραμματειών».

η) του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει,

θ)του π.δ. 2/2021 (Α’2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.α) Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως ισχύει, β) Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β’ 4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών»,

γ) Την αρ.ΔΙΔΚ/Φ38/οικ.2092/14.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-118) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α7) όπως ισχύει»,

δ) Την αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) Εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει»,

ε) την αρ.58591/9-8-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 593) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών»,

στ) Την με αριθμ. πρωτ. 10068/Δ1.3580/28-2-2020 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 157) απόφαση διορισμού της Τριανταφύλλου Ματθούλας στη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τριετή θητεία.

  1. Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
  2. Το γεγονός της επικείμενης λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που προκηρύσσονται με την παρούσα,
  3. Την ανάγκη πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης για την απρόσκοπτη συνέχεια της Διοίκησης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

  1. Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία
  2. Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  3. Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει με ΑΔΑ: ΨΟΓΘ46ΜΤΛΚ-Ζ0Α

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης