Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν,

β) των παρ. 3 του άρθρου 79 και παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (Α’ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»,

δ) του ν. 3852/2010 (A΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4555/2018 – ΠροEγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Α΄133),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

στ) του π.δ. 141/2017 (Α΄ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών»,

ζ ) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,

η) του άρθρου 3 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Συγχώνευση των Υπουργείων Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο»,

θ) του άρθρου 12 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων στο Υπουργείο Εσωτερικών»,

ι) του π.δ. 2/2021 (Α΄ 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

κ) του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. α) Την αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφαση του
Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση
της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης-επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/27.12.2010):

«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 88844/6-5-2021 (ΦΕΚ 2054/Β/19-5-2021) και 170949/23-8-2021 (ΦΕΚ 4163/Β/9-9-2021) αποφάσεις του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

β) Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

3. α) Την αριθμ. 58591/9.8.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 593) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών»,

β) Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16-12-2016 (Β΄4123) ΚΥΑ περί
διεξαγωγής δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων, όπως ισχύει,

γ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β΄ 4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο
Υπουργείο Εσωτερικών», όπως ισχύει,

δ) Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) όπως ισχύει».

4. Την αριθμ. 5136/18-1-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΩΡ465ΧΘ7-7Α4) ΚΥΑ «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύει», η οποία καταργήθηκε με την αριθμ. 37760/19-5-2021 (ΑΔΑ: ΨΡ6Δ46ΜΤΛ6-4Ρ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

5. Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ), 71430/27-
10-2020 (ΑΔΑ ΩΝΚ846ΜΤΛ6-Θ59) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/οικ. 14175/12-7-2021 (ΑΔΑ ΨΦΛΛ46ΜΤΛ6-7ΜΓ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Το αριθμ. 39403/24-5-2021 έγγραφό μας.

7. Τα αριθμ. 28799/25-1-2022 και 29520/25-1-2022 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών και πλήρωσης των προκηρυσσόμενων
θέσεων ευθύνης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας
Θεσσαλίας:

1. Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων Τεχνολογιών

(άρθρο 19 της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση Β της αριθμ. 170949/23-8-2021 (ΦΕΚ 4163/Β/9-9-2021) απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

2. Γενική Διεύθυνση Έργων και Υποδομών

(άρθρο 20 της αριθμ. 170949/23-8-2021 (ΦΕΚ 4163/Β/9-9-2021) απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

3. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης

(άρθρο 24 της αριθμ. 170949/23-8-2021 (ΦΕΚ 4163/Β/9-9-2021) απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

4. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας

(άρθρο 28 της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

5. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

(άρθρο 35 της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

6. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

(άρθρο 41 της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση Δ της αριθμ. 170949/23-8-2021 (ΦΕΚ 4163/Β/9-9-2021) απόφασης του Ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

7. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

(άρθρο 48 της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

8. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

(άρθρο 51 της αριθμ. 15840/156612/4-10-2018 (ΦΕΚ 4788/Β/26-10-2018) απόφασης του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας)

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει, με ΑΔΑ: ΨΚΩΒ46ΜΤΛ6-ΓΡ3

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης