Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) Αγροτικής Ανάπτυξης, β) Γεωργίας, γ) Κτηνιατρικής, δ) Αλιείας, ε) Τροφίμων και στ) Αποκεντρωμένων Δομών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β) της παρ. 3 του άρθρου 79 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν.4674/2020 (Α΄ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

γ) της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

δ) του π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει.

ε) του π.δ. 50/2001 (Α ́ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2661/20078/27 Νοεμβρίου 2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις» (Β΄ 5535).

3. Την αρ. 58591/9.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).

4. Την αριθ. 2680/89848/24 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 251/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./7 Απριλίου 2020) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός του Τσαγκαλίδη Δημήτριου του Αντωνίου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

5. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» (Β ́ 4123), όπως ισχύει.

6. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β’ 4170) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών».

7. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει».

8. Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25 Ιουνίου 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ).

9. Τα ειδικά περιγράμματα εργασίας των θέσεων ευθύνης που προκηρύσσονται και τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της.

10. Το γεγονός ότι επίκειται η λήξη της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας, Τροφίμων, Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

11. Την ανάγκη για απρόσκοπτη συνέχεια της Διοίκησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 3 του π.δ. 97/2017, όπως ισχύει).

2. Γενική Διεύθυνση Γεωργίας (άρθρο 6 του π.δ. 97/2017, όπως ισχύει).

3. Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (άρθρο 7 του π.δ. 97/2017, όπως ισχύει).

4. Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 8 του π.δ. 97/2017, όπως ισχύει).

5. Γενική Διεύθυνση Τροφίμων (άρθρο 9 του π.δ. 97/2017, όπως ισχύει).

6. Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών (άρθρο 18 του π.δ. 97/2017, όπως ισχύει).

Συνημμένα:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (με ΑΔΑ: ΡΠΖΣ4653ΠΓ-ΜΗΗ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης