Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής (27-10-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 33259/18-9-2017 (ΑΔΑ 6Β8Ε465ΧΘ7-Ν6Ρ) προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Αττικής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει. Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα : Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο «Χ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» παρακαλείσθε:
1. Να αναρτηθεί αμελλητί η προκήρυξη στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και της Περιφέρειας Αττικής.
2. Να τοιχοκολληθεί αμελλητί η προκήρυξη στον πίνακα ανακοινώσεών σας, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, ανεξάρτητα από το εάν ο φορέας σας προκηρύσσει τις θέσεις ευθύνης. Στην περίπτωση που ο φορέας σας έχει περιφερειακές υπηρεσίες, η προκήρυξη να τοιχοκολληθεί και σε κάθε περιφερειακό κατάστημα, με σχετικό αποδεικτικό.
3. Να κοινοποιηθεί η προκήρυξη, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε όλους τους υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν στον φορέα σας, καθώς και στους φορείς που εποπτεύονται από την υπηρεσία σας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι υπάλληλοι.
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 και λήγει τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr), στην ενότητα: Εγκύκλιοι – Αποφάσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

Κώστας Πουλάκης

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΩΠΕ2465ΧΘ7-ΙΡΦ)