Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν.3528/2007), όπως ισχύει

β) της παρ.3 του άρθρου 79 του ν.4674/2020 (Α’ 53)

γ) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

δ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (A΄ 223)

ε) του άρθρου 24 του ν.4270/2014 (Α΄143)

2. α) των Π.Δ. 142/2017 (Α΄ 181), 147/2017 (Α΄ 192), 81/2019 (Α΄ 119), 18/2018 (Α΄ 31), 134/2017 (Α΄ 168), 121/2017 (Α΄ 148), 132/2017 (Α΄160), 4/2018 (Α΄7), 6/2021 (Α΄ 7), 141/2017, (Α’ 180), 133/2017 (Α’ 161), 97/2017 (Α΄ 138) και 127/2017 (Α΄157) περί Οργανισμών των Υπουργείων, όπως ισχύουν

β) τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων, τα οποία προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της

γ) του Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.Δ. 2/2021 (Α΄ 2)

δ) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει

3. α) την αρ.58591/9.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών»

β) τις υπουργικές αποφάσεις περί διορισμού των Υπηρεσιακών Γραμματέων των Υπουργείων όπου ανήκουν οι προκηρυσσόμενες θέσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/2020, 187/ΥΟΔΔ/2020, 157/ΥΟΔΔ/2020, 196/ΥΟΔΔ/2020, 247/ΥΟΔΔ/2020, 198/ΥΟΔΔ/2020, 188/ΥΟΔΔ/2020, 221/ΥΟΔΔ/2020, 251/ΥΟΔΔ/2020 και 222/ΥΟΔΔ/2020

γ) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25-9-2014 (Β’ 2595) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. ν. 4464/2017 (Α’ 46),

δ) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 (Β’ 4123) υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων» όπως ισχύει,

ε) την αρ.ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β’ 4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών»

στ) την αρ.ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.2092/14.01.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-ΙΙΒ) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως ισχύει»

4. την αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54 /2611/9356/25.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΚ46ΜΤΛ6-7ΓΔ) εγκύκλιο

5. α) το από 2.4.2020 αίτημα της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα προς τα Υπουργεία, σχετικά με τη γνωστοποίηση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που έχουν κενωθεί λόγω της επιλογής και του διορισμού των Υπηρεσιακών Γραμματέων και τις σχετικές απαντήσεις των φορέων και

β) το γεγονός της επικείμενης λήξης της θητείας των υπηρετούντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων που προκηρύσσονται με την παρούσα

6. την ανάγκη πλήρωσης των κενών θέσεων ευθύνης και την ανάγκη για απρόσκοπτη συνέχεια της Διοίκησης

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε τις κάτωθι οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων:

ΟΜΑΔΑ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει (με ΑΔΑ: ΨΞΝΨ46ΜΤΛ6-7Λ5)

Για την Π.Ε. Κοζάνης