Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού (18-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού (18-6-2024), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν.

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

I. Προκηρυσσόμενη θέση

Προκηρύσσουμε τη θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού: Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αρ. 62, Π.Δ. 4/2018).

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

1. Προωθεί πολιτικές για την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου Πολιτισμού αναπτύσσοντας δράσεις συντονισμού και συνέργειας σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί.

2. Σχεδιάζει και υλοποιεί πολιτικές για τη δημιουργία μιας ευέλικτης και αποδοτικής διοίκησης και τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου.

3. Προωθεί και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη πολιτική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των υποδομών και δικτύων του Υπουργείου με γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη βελτίωση της παραγωγικής λειτουργίας του συνόλου του Υπουργείου.

4. Ευθυγραμμίζει τους στρατηγικούς σκοπούς των Διευθύνσεων με την αποστολή του Υπουργείου.

5. Συντονίζει τους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων.

6. Διασφαλίζει συνθήκες οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων του φορέα και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

7. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.

8. Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.

 

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού (18-6-2024), (με ΑΔΑ: 9Μ1Ψ46ΝΚΟΤ-Ο4Ν)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Πολιτισμού (18-6-2024)