Πλήρωση θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών – Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών, τεσσάρων (4) θέσεων του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (10-4-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών

Α. Προκηρύσσουμε την κάτωθι οριζόντια θέση ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης:

I. Προκηρυσσόμενη θέση

1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 21 π.δ. 5/2022)(Α’15)

II. Περιγραφή Καθηκόντων Προκηρυσσόμενης Θέσης ευθύνης

Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

▪ Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή του Υπουργείου.
▪ Ο συντονισμός των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων.
▪ Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
▪ Η παρακολούθηση των εξελίξεων και η ανάλυση του πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών.
▪ Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου και λοιπών φορέων της δημόσιας διοίκησης.
▪ Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
▪ Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
▪ Η έγκριση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας (ΠΘΕ) των υπαλλήλων των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
▪ Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων, με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
▪ Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
▪ Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.
▪ Πρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία.
▪ Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του σχεδιασμού και συντονισμού, της διαχείρισης και εποπτείας όλων των θεμάτων, που άπτονται της οικονομικής 5 λειτουργίας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
▪ Η σύνταξη οικονομικών εκθέσεων, για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, σε εφαρμογή του ν. 4270/2014 (A’143) και των λοιπών διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού.
▪ Η ευθύνη για τη δημοσιονομική διαχείριση όλων των φορέων, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου και του συγχρηματοδοτούμενου και εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αρμοδιότητάς του.
▪ Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στο ειδικό περίγραμμα θέσης ευθύνης που προσαρτάται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
του Υπουργείου Ανάπτυξης

 

Ευαγγελία Βασιλικού

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Ευαγγελία Βασιλικού Δημήτριος Κιρμικίρογλου

 

Συνημμένα:

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης  (με ΑΔΑ: ΨΝΕΑ46ΝΛΣΞ-3ΔΨ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης (10-4-2024)