Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).

β) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4301/2014 (A’ 223) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις»,

δ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 225 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 184),

ε) του άρ. 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει,

στ) του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Α’ 39), όπως ισχύει.

ζ) Τις διατάξεις της παρ. 2 το άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημοσίου τομέα» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020 (Α’ 75) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 Ν.4684/2020, ΦΕΚ Α’ 86/25.04.2020.

 1. α) την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16.12.2016 (Β’ 4123) υπουργική απόφαση «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊσταμένων», όπως ισχύει,

β) Την αρ. ΔΙΔΚ/Φ.33/οικ.38337/6.11.2019 (Β’ 4170) υπουργική απόφαση «Σύσταση και ανασυγκρότηση τριών (3) Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών»,

γ) Την αρ.ΔΙΔΚ/Φ38/οικ.2092/14.1.2020 (ΑΔΑ: ΨΧ8246ΜΤΛ6-118) υπουργική απόφαση «Ορισμός μελών Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) του άρθρου 86 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’) όπως ισχύει»,

δ) Την αρ. 7959 ΕΞ 2020/31.3.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΥΟΔΔ 241) «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

 1. Τα ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
 2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας και πλήρωσης των προκηρυσσόμενων θέσεων ευθύνης.

Αποφασίζουμε:

Ι. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Προκηρύσσουμε δύο (2) θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως ακολούθως:

Α/Α ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (άρ 17 Π.Δ. 40/2020, Α’ 85)
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (άρ 21 Π.Δ. 40/2020, Α’ 85)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των ανωτέρω Γενικών Διευθύνσεων είναι τα ακόλουθα ανά προκηρυσσόμενη θέση ευθύνης:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 • Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Ο συντονισμός και η εποπτεία της ανάπτυξης δράσεων σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο και σε όλες τις Διευθύνσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης, ήτοι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της ηλεκτρονικής και ανοικτής διακυβέρνησης.
 • Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
 • Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 • Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων, με εξαίρεση των ΠΘΕ θέσεων ευθύνης.
 • Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
 • Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπως απαιτείται.

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 • Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου με την αποστολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Ο συντονισμός και η εποπτεία της ανάπτυξης δράσεων σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο και σε όλες τις Διευθύνσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος της Γενικής Διεύθυνσης, ήτοι η βελτίωση των συναλλαγών των πολιτών και των επιχειρήσεων με τη δημόσια διοίκηση και η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας μέσα από τη μείωση του γραφειοκρατικού και συναλλακτικού κόστους, διασφαλίζοντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον μέσα από ποιοτικές ρυθμίσεις και διοικητικές διαδικασίες.
 • Η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων στην πολιτική ηγεσία, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών επιλογών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
 • Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
 • Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 • Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων, με εξαίρεση των ΠΘΕ των θέσεων ευθύνης.
 • Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
 • Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 • Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται.

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης