Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τριών (03 ) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκηρύξεις θέσεων
Απόφαση προκήρυξης για την πλήρωση, με γραπτό διαγωνισμό, τριών(03) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγώντου Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας
– Μία (01) θέση για τονΠλοηγικό Σταθμό Σύρου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) των άρθρων 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄) και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού Β. Διατάγματος (44 Α’), ως ισχύουν
β) των άρθρων 2 και 3 του Α.Ν. 157/1967 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, νομοθεσίας, κ.λ.π.» (177Α’/1967), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 145054/3/82/26-4-1982 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας (219 Β΄), του άρθρου 3 της αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 (575 Β΄) όμοιας και της αριθμ. 1000.0/68553/2016/03-8-2016 Κοινής Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2531 Β΄)
γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α΄), ως ισχύει

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (6ΟΚ14653ΠΩ-ΚΚΑ)