Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τριών (03 ) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τριών (03 ) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση τριών (03 ) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) των άρθρων 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α΄) και του από 28 Ιανουαρίου 1958 εκτελεστικού Β. Διατάγματος (44 Α’), ως ισχύουν

β) των άρθρων 2 και 3 του Α.Ν. 157/1967 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, νομοθεσίας, κ.λ.π.» (177Α’/1967), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 145054/3/82/26-4-1982 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας (219 Β΄), του άρθρου 3 της αριθμ. 4221.10/7/92/17-9-1992 (575 Β΄) όμοιας και της αριθμ. 1000.0/68553/2016/03-8-2016 Κοινής Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2531 Β΄)

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α΄), ως ισχύει

δ) της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (220 Α΄), ως ισχύει

ε) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α΄), ως ισχύει

στ) του π.δ. 749/77 «Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πλήρωση πλοηγών» (246 Α΄), ως ισχύει

ζ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (170 Α΄)

η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (114 Α΄)

θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου…….. Υφυπουργών» (116 Α΄)

ι) Την αριθμ. 2901.01/26812/2015/07-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (719 τ.Υ.Ο.Δ.Δ/09-10-2015)

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6434/05-5-2003 απόφαση Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Καθορισμός ειδικών ορίων ηλικίας διορισμού προσωπικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (591 Β΄)

3. Την αριθμ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 Α΄/27-10-2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (2993 Β΄/05-11-2014), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2901.3/28065/31-3-2016(1141 Β΄) απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αριθμ.2901.3/39759/2016/11-5-2016 (1353 Β΄), όμοια

4. Την αριθμ. 1000.0/35289/2015/05-11-2015 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (2582 Β΄/ 01-12-2015)

5. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/38531/07-01-2016 και την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./30/ οικ.4646/19-02-2016 τροποποιητική αυτής, καθώς και την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 35/1858/σχετ.3771,1772/18-3-2016 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και τα αριθμ. 2/74318/02-12-2015 και 2/7709/03-02-2016 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν.Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

6. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας των αριθμ. 01/02-02-2016 και 03/23-3-2016 συνεδρίασεών του και το αριθμ. 2860.1/72621/2016/23-8-2016 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση, με γραπτό διαγωνισμό, τριών (03) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΟΚ14653ΠΩ-ΚΚΑ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης