Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) (27-2-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) (27-2-2018)

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) (27-2-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1) Την υπ’ αριθ. 426/29-1-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 τουΥπαλληλικού Κώδικα ( ν.3528/2007 ), όπως ισχύει»)

2) Το υπ’ αριθ. 4558/01/2018/26-2-2018 έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

3) Την ανάγκη πλήρωσης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων δημοσιότητας της προκήρυξης

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την εκκίνηση εκ νέου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη αρ.πρωτ.426/29-1-2018 για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 27-2-2018 και λήγει στις 13-3-2018. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης παραμένουν σε ισχύ.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι έγκυρες και αποδεκτές.

Η Υφυπουργός Εσωτερικών

Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά

Εσωτερική Διανομή:

-Γραφείο Υφυπουργού

-Γενική Διεύθυνση

-Αυτοτελή Τμήματα και Μονάδες Υπουργείου

Κοινοποίηση:

-Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ( Α.Σ.Ε.Π.)

-Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων ( ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

-Υπουργείο Εσωτερικών

Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Διοίκησης

-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

Διαβάστε εδώ την απόφαση (ΑΔΑ: 6ΦΥΡ465ΧΘ7-3ΧΒ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Προ κήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) (27-2-2018)

Προ κήρυξη για την πλήρωση θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) (27-2-2018)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

1) Την υπ’ αριθ. 426/29-1-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Προκήρυξη πλήρωσης θέ σης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 τουΥπαλληλικού Κώδικα ( ν.3528/2007 ), όπως ισχύει»)

2) Το υπ’ αριθ. 4558/01/2018/26-2-2018 έγγραφο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

3) Την ανάγκη πλήρωσης όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων δημοσιότητας της προκήρυξης

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την εκκίνηση εκ νέου της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη αρ.πρωτ.426/29-1-2018 για την πλήρωση θέ σης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας Θράκης) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 27-2-2018 και λήγει στις 13-3-2018. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης παραμένουν σε ισχύ.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είναι έγκυρες και αποδεκτές.