Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ

 

Ο Διοικητής του e-ΕΦΚΑ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 28’).
 2. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄85) του ΕΦΚΑ «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4445/16 (Α΄236).
 3. Την υπ’ αρ. 682/Συν. 45/8.12.2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των υποψηφίων, των απαιτούμενων ανά θέση πρόσθετων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και ασυμβιβάστων, της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένης συνέντευξης καθώς και των θέσεων για τις οποίες δύνανται να είναι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες ή αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι». (ΦΕΚ Β 6347), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4892/2022 (ΦΕΚ Α 28), καθώς και την διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ Β 6709).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις … και λοιπές ρυθμίσεις », όπως ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 137) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας» (ΦΕΚ Α΄ 184).
 7. Την υπ’ αριθ. 73707/02-08-2022 (ΦΕΚ 683/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./04-08-2022) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί διορισμού του Δουφεξή Παναγιώτη του Αθανασίου ως Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τετραετή θητεία και ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Προκήρυξη της πλήρωσης των κάτωθι πέντε (5) θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος εδρεύει στην οδό Ακαδημίας 22, Αθήνα, Τ.Κ. 106 71, με βάση τις διατάξεις του ν. 4892/2022 «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις»» (ΦΕΚ Α΄ 28) ήτοι:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 1. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών,
 2. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων,
 3. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα,
 4. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών
 5. Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών,
I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τις Γενικές Διευθύνσεις:

Εισφορών, Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και Διεθνών Συνεργασιών έχουν οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών,

μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.),

κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), όλων των κλάδων, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4892/2022, της υπ’ αριθ. 682/Συν.45/8.12.2022 Απόφασης του Δ.Σ του e-ΕΦΚΑ και της παρούσας προκήρυξης.

Οι θέσεις των πέντε (5) προϊστάμενων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι υποψήφιοι θα είναι αποκλειστικά δημόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόμενοι σε φορείς του δημοσίου τομέα (όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014) και δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στο προσωπικό του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Οι υποψήφιοι μπορούν εν προκειμένω να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για μία ή περισσότερες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων προϊστάμενων γενικών διευθύνσεων του ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ (pdf)

 

prokiryxi-5-theseon-proistamenon-genikon-dieythynseon-toy-e-efka