Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις :

α) των άρθρων 7 και 12 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’43), ως ισχύουν, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 101 του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…… για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α’184),

β) των άρθρων 2 παρ. 2, 6 και 23 του ν.1400/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (Α’ 156), ως ισχύει,

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (Α’28), ως ισχύει,

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), ως ισχύει,

ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α’26), ως ισχύει,

στ) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (Α’237), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (224 Α’)

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’26), ως ισχύει,

η) του π.δ.141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), ως ισχύει,

θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…….. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής……….. » (Α’114)

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121)

 

 1. Την αριθμ. 2901.1/56595/26-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Ανάθεση καθηκόντων Μετακλητού Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Υ.Ο.Δ.Δ.515), με ΑΔΑ: ΩΙΩΔ4653ΠΩ-ΝΨ0,
 1. Την αριθμ.2903.5/92965/2019/31-12-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β’5056)
 2. Την αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8), ως ισχύει μετά την τροποποίησή της κατά το μέρος που αφορά στην κατανομή των οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, με την αριθμ. 2901.3/14971/2019/26-02-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’681 ‘ και ΑΔΑ: 62Κ64653ΠΩ-9ΟΕ) και την αριθμ. 2901.3/88851/2019/10-12-2019, όμοια, (Β’4811 και ΑΔΑ: Ω25Δ4653ΠΩ-2ΚΦ).
 3. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/42677/06-5-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και το αριθμ. 2/88725/16-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν.Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,
 4. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας της αριθμ. 11/29-11-2019 συνεδρίασής του, όπως εγκρίθηκε αρμοδίως και το αριθμ. 3162.1/27404/2020/12-5-2020 έγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ β’, με τη συνημμένη σ’αυτό Α/Α 1/13-12-2019 ανάληψη δέσμευσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2020.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

α) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης:

 • Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
 • Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

β) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου:

 • Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.
 • Μία (01) θέση του κλάδου Μηχανοδηγών πλοηγίδων.

γ) Για τον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου:

 • Μία (01) θέση του κλάδου Κυβερνητών πλοηγίδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. α) Να είναι Έλληνες πολίτες καθώς και πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ.

β) Για τους πολίτες Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων τους, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 363/1998 (Α’ 242).

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (Ν.Δ. 3832/1958, ως ισχύει).

 1. Να είναι ηλικίας μέχρι πενήντα 50 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 01/01/1970 και μετά.
 2. Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που προκηρύσσεται και θα πιστοποιηθεί μετά από εξέτασή τους από την Υγειονομική Επιτροπή Απογεγραμμένων Ναυτικών και Εργατών Θαλάσσης (ΥΕΑΝΕΘ).
 3. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού από αυτά που ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07) ως ισχύει, ήτοι:

(α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, πέντε (05) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με ΑΔΑ: 696Ξ4653ΠΩ-ΙΛΟ) – Για την Π.Ε. Κοζάνης