Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη για την πλήρωση, με επιλογή, δεκατεσσάρων (14) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού ναυτικών ειδικοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ –

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις :

α)των άρθρων 7 και 12 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α ́), ως ισχύουν, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 101 του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…… για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (184 Α ́),

β) των άρθρων 2 παρ. 2, 6 και 23 του ν.1400/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (156 Α ́), ως ισχύει,

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. θ του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α ́), ως ισχύει,

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (45 Α ́), ως ισχύει,

ε) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α ́), ως ισχύει,

στ) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (237 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (224 Α΄)

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (26 Α΄), ως ισχύει,

η) του π.δ.133/2017 «Οργανισμός του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), ως ισχύει,

θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (114 Α΄)

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Α΄)

2. Την αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ : 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8),

Για την Π.Ε. Κοζάνης