Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 319 και 401 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 91/2021 «Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 214).

3. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις (Α΄ 6).

4. Τα άρθρα 6 και 14 του π.δ. 50/2001 «Προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (Α΄ 39).

5. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16.7.2020 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της 33/27.12.2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της 49/23.12.2019 Π.Υ.Σ. (Α΄ 213), με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης

α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων τακτικού προσωπικού,

β) εκατόν σαράντα πέντε (145) δικηγόρων-νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και

γ) για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», στην οποία περιλαμβάνεται η έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

6. Την υπ’ αρ. 42/30.9.2020 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2021, που διαβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./162/οικ.19437/16.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία περιλαμβάνεται η έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Την υπ’ αρ. 50/04.11.2021 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου περί έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2022, που διαβιβάσθηκε με το υπό στοιχεία ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17.11.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία περιλαμβάνεται η έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων υπαλλήλων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

8. Την παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).

10. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131).

11. Την παρ. 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

12. Την παρ. ιβ΄ του άρθρου 20 και την παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

13. Το άρθρο 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

15. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

17. Το υπό στοιχεία οικ.2/124834/ΔΠΓΚ/23.12.2021 (ΑΔΑ: ΨΛΨΓΗ-ΦΓΕ) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Χορήγηση βεβαίωσης πιστώσεων για προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με βάση τον προγραμματισμό προσλήψεων».

18. Την υπό στοιχεία 29729/26.05.2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της ΣΤ-Β΄ Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 ύψους 34.575 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 73 του ν. 4646/2019 με μεταφορά του ποσού στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών (Ειδικός Φορέας 1009-201) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 1023-711) και τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε. 2910201001) «Πιστώσεις για δαπάνες πρόσληψης προσωπικού με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων».

Για το έτος 2023 η σχετική δαπάνη αναμένεται να ανέλθει σε 414.987 ευρώ, για το 2024 σε 422.134 ευρώ και το 2025 σε 436.428 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εξωτερικών εφόσον πρόκειται για προγραμματισμένες προσλήψεις και θα είναι εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αθήνα, σε χώρο και ώρα που θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των αιτήσεων συμμετοχής και θα ανακοινωθούν εγκαίρως, με ημερομηνία έναρξης το Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών, με ΑΔΑ: ΨΕΗΒΕ-01Σ

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης