Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δώδεκα (12) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α)των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (43 Α ́), ως ισχύουν, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 101 του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής……για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (184 Α ́)

β) του άρθρου 2 του Α.Ν. 157/1967 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων τινών της περί Πλοηγικής Υπηρεσίας, νομοθεσίας, κ.λ.π.» (177Α’/1967),σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της αριθμ. 145054/3/82/26-4-1982 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας (219 Β ́), του άρθρου 3 της αριθμ 4221.10/7/92/17-9-1992 (575 Β΄) όμοιας, της αριθμ. 1000.0/68553/2016/03-8-2016 Κοινής Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (2531 Β΄) και της αριθμ. 2901.38/11585/2017/ 14-02-2017 (458 Β΄), όμοιας

γ) του άρθρου 14 παρ. 2 περ. (θ) του ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (28 Α΄), ως ισχύει

δ) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (26 Α΄), ως ισχύει

ε) του π.δ. 749/77 «Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πρόσληψιν πλοηγών» (246 Α΄), ως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 82 του ν.4504/2017«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….. για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (184 Α΄)

στ) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (237 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (224 Α΄)

ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (26 Α΄)

η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (114 Α΄)

θ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (210 Α΄)

Για την Π.Ε. Κοζάνης