Προκηρύξεις θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α’ 43), ως ισχύουν, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 101 του ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής……για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184)

β) της περ. (θ) παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού κ.λ.π.» (Α΄28), ως ισχύει

γ) του ν.2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄175),

δ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄45), ως ισχύει,

ε) των άρθρων 2, 4 έως 10 και 12 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Α΄26), ως ισχύει,

στ) του π.δ. 749/77 «Περί τρόπου διενέργειας διαγωνισμού προς πρόσληψιν πλοηγών» (Α΄246), ως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 82 του ν.4504/2017«Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….. για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184) και αυτές του άρθρου 8 του ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης…….. και άλλες διατάξεις» (Α΄35),

ζ) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4305/2014 (Α΄237), όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 26 ν.4440/2016 (Α΄224,)

η) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), ως ισχύει,

θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…..Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής…….» (Α΄114),

ι) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),

2. Την αριθμ.2903.5/92965/2019/31-12-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Β΄5056)

3. Την αριθμ. 2901.03/27128/2018/13-4-2018 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Κατανομή οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΑΔΑ: 63ΧΥ4653ΠΩ-ΕΝ8), ως ισχύει μετά την τροποποίησή της κατά το μέρος που αφορά στην κατανομή των οργανικών θέσεων του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθμών, με την αριθμ. 2901.3/14971/2019/26-02-2019 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄681 και ΑΔΑ: 62Κ64653ΠΩ-9ΟΕ) και την αριθμ. 2901.3/88851/2019/10-12-2019, όμοια, ( Β΄4811 και ΑΔΑ : Ω25Δ4653ΠΩ-2ΚΦ).

4. Τις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./165/12300/Σχετ. 14257/09-8-2019 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/57/42677/06-5-2020 εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, ως ισχύει και τα αριθμ. 2/24334/27-3-2019 και 2/88725/16-12-2019 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών/Γεν. Γραμμ. Δημοσ/κής Πολιτικής/Γενικό Λογιστήριο του Κράτους/Γεν. Δνση Δημοσ/κής Πολιτικής και Προϋπολογισμού/Δνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας των αριθμ. 03/05-02-2019, 11/29-11-2019 και 08/21-4-2020 συνεδρίασεών του, όπως εγκρίθηκαν αρμοδίως και τα αριθμ. 3162.1/24211/2020/23-4-2020 και 3162.1/27404/2020/12-5-2020 έγγραφα ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΠΥ β΄, με τη συνημμένη σ’ αυτά Α/Α 01/13-12-2019 ανάληψη δέσμευσης σε βάρος του Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση, με διαγωνισμό, δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής:

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά
– Τρεις (03) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου
– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Χαλκίδας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης, μετά των υποδειγμάτων αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης :

α) δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

β) αναρτάται στην ιστοσελίδα του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Φορέα https://diavgeia.gov.gr/f/nautilias_new (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων) και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) και του Α.Λ.Σ/ΕΛ.ΑΚΤ (www.hcg.gr),

γ) αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας, προκειμένου να προβούν σε ανάρτησή της για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

δ) αναρτάται στο κεντρικό κτίριο του ΥΝΑΝΠ (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς) και στο κατάστημα των Λιμενικών Αρχών Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου,Ηρακλείου, Καβάλας, Πάτρας, Ρόδου και Χαλκίδας.

Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Πανελλήνιας κυκλοφορίας, από αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία, δύο φορές στην κάθε μία, με την οικονομική επιβάρυνση του ΚΠΥ.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00΄- 14.00΄από το Τμήμα Α΄ της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, Πειραιάς, γραφείο 102, 1ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2131371185.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του Κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (με ΑΔΑ: ΨΛ6Σ4653ΠΩ-Δ51)