Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (14-7-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (14-7-2016)

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (14-7-2016)

Πληροφορίες:

1) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «Αναζήτηση Υπηρεσίας»
2) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
            www.hellenicpolice.gr
3) Στα τηλέφωνα:
ΑΘΗΝΑ:210-6977327
            210- 6977169
            210- 6977774
            210- 6980910

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Το άρθρο 27 παρ.1, 5 και το άρθρο 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

2. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄-71) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. Φ. 253/28934/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β΄-391) από 21-03-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Το Ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

4. Το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το Ν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (Φ.Ε.Κ. Α’ 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αμφότερα τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3404/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

6. Το άρθρο 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α-210) και το άρθρο 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120).

7. Το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Σ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (ΦΕΚ Β΄2255/11.9.2013) Κ.Τ.Α.».

9. Το άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 263) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

10. Το άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄-158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

11. Το Ν. 3748/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

12. Το άρθρο 5 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄-193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

13. Το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν. 3865/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄-120) «Μεταρρύθμιση του Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις».

14. Το άρθρο 8 του Ν. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄-61) «Σύσταση Γραφείου αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».

15. Το άρθρο πρώτο υποπαραγρ. Ζ5 του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄- 222) «Περιορισμοί προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα».

16. Το Ν. 4263/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-117) «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018».

17. Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.4186/2013 («Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» ΦΕΚ Α΄-193), όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 58 παρ. 6 του Ν.4310/2014 (Υ.Ε.Κ. Α΄-258)

18. Το άρθρο 39 παρ. 33 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ Α΄-193), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-118) και τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 7 του Ν.4310/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-258) και του άρθρου 40 παρ. 3 του Ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 143).

19. Το α’ εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του Ν. 4342/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 143) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 4351/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

20. Τα άρθρα 1 έως 40 του Ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,………και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21. Το άρθρο 189 του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-107) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων … … … και άλλες διατάξεις».

22. Το άρθρο 28 παράγραφος 4 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 237) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα και άλλες διατάξεις».

23. Το άρθρο 5 του Ν. 3418/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3627/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 292) και ισχύει.

24. Το άρθρο 2 του Ν. 4329/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 53) «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις».

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 63ΘΛ465ΦΘΕ-ΑΧΟ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης