Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (21-6-2017)

Ελληνική Αστυνομία
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 παρ. 1, 5 και το άρθρο 42 του Ν.1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α ́-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Σάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 88/2002 «Απαγόρευση πρόσληψης υπηκόων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α ́-68).

2. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. Α ́-71) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.Υ.253/28934/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β ́-391) από 21-03-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (7Μ35465ΧΘ7-ΥΝΘ)