Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (21-6-2017)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (21-6-2017)

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας (21-6-2017)

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 27 παρ. 1, 5 και το άρθρο 42 του Ν.1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α ́-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Σάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, σε συνδυασμό με το Π.Δ. 88/2002 «Απαγόρευση πρόσληψης υπηκόων χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης» (Φ.Ε.Κ. Α ́-68).

2. Την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 1771/1988 (Φ.Ε.Κ. Α ́-71) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.Υ.253/28934/Β6 (Φ.Ε.Κ. Β ́-391) από 21-03-2006 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Το Ν. 2226/1994 (Υ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις  Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

4. Το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 (Υ.Ε.Κ. Α΄-266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, σε συνδυασμό με το Ν. 2525/1997 (Υ.Ε.Κ. Α’ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 1 του Ν. 2909/2001 (Υ.Ε.Κ. Α’ 90) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», όπως αμφότερα τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 3404/2005 (Υ.Ε.Κ. Α’ 260) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Υ.Ε.Κ. Α΄-159).
5. Το Ν. 2690/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

6. Το άρθρο 34 παρ. 2 και 11 του Ν. 2725/1999 (Υ.Ε.Κ. Α΄-121), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 18 παρ. 8 του Ν. 3708/2008 (Υ.Ε.Κ. Α-210) και 45 παρ. Γ2 του Ν. 3773/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-120).

7. Το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 3027/2002 (Υ.Ε.Κ. Α΄-152) «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμού σχολικών κτηρίων ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

8. Το άρθρο 5 του Ν. 3242/2004 (Υ.Ε.Κ. Α΄- 102) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Σ.Α. σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Υ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (ΥΕΚ Β΄2255/11.9.2013) Κ.Τ.Α.».

9. Το άρθρο 44 παρ. 5 του Ν. 3731/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄- 263) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

10. Το άρθρο 14 του Ν. 3686/2008 (Υ.Ε.Κ. Α΄-158) «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».

11. Το Ν. 3748/2009 (Υ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

12. Το άρθρο 5 του Ν. 4186/2013 (ΥΕΚ Α΄-193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7Μ35465ΧΘ7-ΥΝΘ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης