Προκηρύξεις θέσεων

Πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου

Πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Iονίων Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛIΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α)των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2638/98 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 204 A’), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5, 6 και 7 του ν.3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 64 Α’).

β)των άρθρων 14 και 24 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α ́), όπως ισχύει.

γ) του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 175 Α΄).

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45) όπως ισχύει.

ε)την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 220 Α΄), όπως ισχύει.

στ) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 Α’), όπως ισχύει.

ζ) της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ. 40 Α΄) όπως ισχύει.

η) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α΄).

θ) της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α΄).

ι) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγικού διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄), όπως ισχύει.

ια) του ν. 4440/16 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 224 Α).

ιβ) του π.δ.141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998» (ΦΕΚ 232 Α΄).

ιγ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …. και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 114 Α΄).

ιδ) του π.δ 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,……………….και Δικτύων».(ΦΕΚ 208 A΄)

ιε)του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιστ) του άρθρου 45 του π.δ 63/2005 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98)

2. Την αριθμ. 33/27.12.2006 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.» (ΦΕΚ 280 Α΄) όπως ισχύει.

3. την αριθ. 14311.1/60/99/29-09-1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας «Διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης με επιλογή ή μετάκληση οργανικών θέσεων ΕΠ των ΑΕΝ» (ΦΕΚ 1912 Β’).

4. Την αριθ. Φ.214.1/2014/Σχ. 11685 A΄/27-10-2014 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου

«Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργανικές μονάδες Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»

(ΦΕΚ 2993 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 2901.3/28065/31-3-2016 (ΦΕΚ 1141 Β΄), 2901.3/13083/2017/20-02-2017 (ΦΕΚ 766 Β΄) και 2901.3/77022/2017/27-10-2017 (ΦΕΚ 3862 Β΄), όμοιες

5. Τα αριθμ. 6/14-11-2017,12/13-11-2017,04/13-11-2017,05/13-11-2017 και 07/ 13-11-2017 Πρακτικά – εισηγήσεις των Συμβουλίων ΑΕΝ, Ασπροπύργου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Μακεδονίας και Σύρου, αντίστοιχα, για πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

6. Την αριθ. 2901.1/38121/2016/5-05-2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Τρόπος διαπίστωσης γνώσης της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας ως προσόν διορισμού μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π), Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π) και Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( Ε.Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)» (ΦΕΚ 1361 Β’).

7. Η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./1/38531/7-01-2016 Απόφαση Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./30/οικ.4646/19-02-2016 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./144/30395/ 10-10-2017 όμοιες.

8. Οι αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./59/13435/18-5-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./145/22425/10-10-2017 Αποφάσεις Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, ως ισχύει.

9. Τα αριθμ. 2/44589/19-06-2017 και 2/751/10-01-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) έγγραφα Γ.Λ.Κ. με θέμα «Πιστώσεις για πλήρωση θέσεων προσωπικού».

αποφασίζουμε – προκηρύσσουμε

Την πλήρωση οκτώ (08) κενών οργανικών θέσεων επί θητεία εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή, ως ακολούθως:

Για την Π.Ε. Κοζάνης