Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την ΣΟΧ 2/2021

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την ΣΟΧ 2/2021

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την ΣΟΧ 2/2021

Δείτε παρακάτω τους Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την ΣΟΧ 2/2021:

 

Τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (pdf)

sox-2-2021-pinakas-katataxis

και

Τους απορριπτέους (pdf)

sox-2-2021-aporripteoi

 

Να θυμίσουμε την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως και 42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15-1-2021), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/τ.Α΄/18-7-2018), όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50/τ. Α΄/16-3-2018).
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30-10-2019), όπως ισχύει.
 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 7. Την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/835/οικ. 8660/17-5-2021 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ταξινόμηση των Δήμων στις κατηγορίες των περ. στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4765/2021 (Α΄ 6)» (ΑΔΑ: ΨΨΜ246ΜΤΛ6-ΑΧΥ).
 8. Την υπ’ αριθ. 421/21 (ΑΔΑ: 9ΕΡΠ7ΛΨ-ΗΛΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων με θέμα: «Έγκριση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιάτρων».
 9. Την υπ΄αριθ. 423/21 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ρ7ΛΨ-46Θ)   Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) με θέμα: «Έγκριση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 διαφόρων ειδικοτήτων».
 10. Την υπ΄αριθ. 445/21 (ΑΔΑ: 6ΩΟ47ΛΨ-1ΜΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) με θέμα: «Έγκριση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 ειδικοτήτων Μηχανικών».
 11. Το υπ’ αριθ. 35510/01-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)».
 12. Το υπ’ αριθ. 35512/01-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)».
 13. Το υπ’ αριθ. 35487/01-04-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)».
 14. Τις υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./51/7275/26-05-2021 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει, με τις οποίες εγκρίθηκε για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης η πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τα υπ΄ αριθ. πρωτ. 40194/28-5-2021 και 57353/3-8-2021 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021».
 15. Την υπ’ αριθ. 232/21 (ΑΔΑ: 6ΔΙΧ7ΛΨ-Ρ0Ω) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 16. Την υπ΄αριθ. 233/21 (ΑΔΑ: 6ΕΤΧ7ΛΨ-ΘΙΣ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».
 17. Το Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239 Α’), όπως ισχύει.
 18. Την υπ’ αριθ. 163944/29-10-2021 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 19. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 179665/23-11-2021 βεβαίωση του φορέα για την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Π.Δ.Μ., που εδρεύει στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

sox-2-2021-pekozanis

 

Συνημμένα:

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για τη πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (με ΑΔΑ: ΨΩΓ37ΛΨ-ΦΕΛ)