Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την ΣΟΧ 1/2021

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων και απορριπτέων για την ΣΟΧ 1/2021

Δείτε παρακάτω:

Τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (pdf)

sox-1-2021-pinakas-katataxis

και

Τους απορριπτέους (pdf)

sox-1-2021-aporripteoi

 

Να θυμίσουμε την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ. Α΄/2-12-2016).
 3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).
 5. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού» του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130τ.Α΄/18-7-2018).
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ17/τ.Α΄/07-02-2019).
 8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/11-03-2020).
 9. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού έκτου «Κατεπείγοντα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα» της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
  «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-3-2020), όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ 86/τ. Α΄/25-4-2020) .
 10. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ειδικές ρυθμίσεις για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών» του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α΄/12-10-2020)».
 11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
 12. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4440/2016…» (ΦΕΚ 272/τ. Β΄/6-2-2017).
 13. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./178/19416/24-11-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, με θέμα: «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης τριάντα ενός (31) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
 14. Την υπ’ αριθ. 3025/355910/21-12-2020 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα:
  «Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2021» (ΦΕΚ 5731/τ.Β΄/28-12-2020) .
 15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 222/35108/04-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ874653ΠΓ-2ΑΡ) (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκριση, κατανομή και διάθεση ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το ΥΠΑΑΤ και τοποθετείται στις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2021».
 16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2278/85773/29-3-2021 (ΑΔΑ:6ΙΑΞ4653ΠΓ-Ν0Ρ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Κατανομή προσωπικού, για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου στη Χώρα».
 17. Την υπ.’ αριθ. 133/28-4-2021 (ΑΔΑ: ΡΤ9Β7ΛΨ-Ο63) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Έκδοση απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας Π.Ε. Κτηνιατρικού για την πρόληψη εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης».
 18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/23-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 271/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 877/21-03-2012 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 939/τ.Β΄/27-03-2012).
 19. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 49104/8-4-2021 βεβαίωση τoυ αναπληρωτή Προϊστάμενου Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.
 20. Το από 10/5/2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί του τρόπου υποβολής  αιτήσεων των υποψηφίων.                                                                                                                           

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματος   πρόληψης εισόδου της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων/αγριόχοιρων και την αντιμετώπιση του Καταρροϊκού Πυρετού του Προβάτου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Συνημμένα:

Η σχετική Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (με ΑΔΑ: Ω02Κ7ΛΨ-7ΑΥ)

Όλα τα σχετικά έντυπα για την Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (σε μορφή zip)