Διαγωνισμός

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας 80 τόνων Χαλαζιακής Άμμου για τις ανάγκες του ταχυδιυληστηρίου ΜΗΥΣ Πραμόριτσας της Π.Ε. Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης: 20/2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας 80
τόνων Χαλαζιακής Άμμου για τις ανάγκες του ταχυδιυληστηρίου της Πραμόριτσας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 24.600,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 20/10/2015 ημέρα Τρίτη. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης, σύμφωνα με το Π.Δ.118/07.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η χαμηλότερη τιμή ανά κιλό, χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι το είδος ανταποκρίνεται στις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές οι οποίες θεωρούνται απαράβατες. Οι δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες δίδονται στο τηλ: 2461351194, όσον αφορά την διακήρυξη και στο τηλ. 2461351501 όσον αφορά τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος