Διαγωνισμός

Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακού δικτύου Κομνηνά – Πύργοι»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΜΝΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΙ» με προϋπολογισμό: 43.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

2. Περιγραφή του έργου: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση της βλάβης στον Επαρχιακό δρόμο Κομνηνά – Πύργοι, του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι συγκεκριμένες εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

  • Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα, εκσκαφή της βάσης και της υπόβασης των στρώσεων οδοστρωσίας σε μήκος 100μ.
  • Κατασκευή νέας υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m και βάσης πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) σε μήκος 100μ.
  • Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης και κατασκευή νέου τάπητα με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου σε μήκος 100μ.
  • Εκσκαφή θεμελίων για την κατασκευή ορθογωνικής τάφρου σε μήκος 100μ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με διπλό πλέγμα T196, με οπές 3Φ110/μ2 στα κατακόρυφα τμήματα, παραπλεύρως της οδού και στην οποία θα τοποθετηθεί ο αποστραγγιστικός σωλήνας σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο.
  • Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης μήκους 100μ διάτρητου από ΡVC-U, SDR 41, DN 200 mm και κατασκευή φίλτρου στραγγιστηρίου από διαβαθμισμένα αδρανή, το οποίο θα περικλείεται με γεωύφασμα παρακράτησης των λεπτόκκοκων εσωτερικά της ορθογωνικής τάφρου και θα καταλήγει σε επενδεδυμένη τάφρο.
  • Κατασκευή τραπεζοειδούς τάφρου μήκους 200μ, επενδεδυμένης με οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με διπλό πλέγμα Τ196, στην οποία θα οδηγούνται τα ύδατα του στραγγιστηριού και μέσω αυτής θα καταλήγουν στο υφιστάμενο τεχνικό. Το πλάτος του πυθμένα της τραπεζοειδούς τάφρου θα είναι 0,30 m, το βάθος 0,20 m με κλίση πρανών h : b = 1 : 1,5 και θα έχει πάχος 15εκατ. σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο.

3. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ.

Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού: GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρόεδρο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπόδειγμα τύπου Β. Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων της διακήρυξης της δημοπρασίας βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας 2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του ΚΔΕ.

6. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές:
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
6.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 1 καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων κατάλληλης δυναμικότητας πτυχίου για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.
β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

6.2 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 700,00 Ευρώ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 3 Ιουνίου 2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες και 30 ημέρες.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’/24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν.4013/2011,ως ισχύει σήμερα.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη 19-10-2015

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης