Διαγωνισμός

Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Ζάζαρης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πενταετή (5ετή) μίσθωση το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της  ΛΙΜΝΗΣ ΖΑΖΑΡΗΣ, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή της, με πλειοδοτική δημοπρασία.
Η μίσθωση γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Το Β.Δ. 7/18-03-1940 «Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων δι’ ενοικιάσεως»,

2. Το Ν.. 420/70 «Περί Αλιευτικού Κώδικα» όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον Ν.1740/87 και Ν.2040/92 έτσι όπως ισχύει σήμερα,

3. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις»

4. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης”

και με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις της διακήρυξης αυτής:

1. Η εκμίσθωση αρχίζει ακριβώς την 1 Μαρτίου 2014 και τελειώνει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2019.

2. Όρια του εκμισθωμένου χώρου είναι η μόνιμα και περιοδικά κατακλυζόμενη υδάτινη έκταση με τα αναγκαία παραρτήματα του ιχθυοτροφείου, που περιβάλλεται ανατολικά με αγρούς, δυτικά με Σαράκοβο, βόρεια με αγρούς και νότια με οικισμό Λιμνοχωρίου.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές υποχρεούνται να ζητήσουν κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα όρια της εκμισθωμένης έκτασης και της προστατευτικής ζώνης πριν τη μίσθωση, να λάβουν γνώση των όρων, αναγκών, συνθηκών, της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και των ενδεχομένων ζημιών από πλημμύρες ή άλλα αίτια, διότι καμία διαμαρτυρία ή αξίωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη μετά τη μίσθωση, όπως επίσης δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του δημοσίου.

diakhryksh-zazarhs

diakhryksh-zazarhs