Διαγωνισμός

Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Χειμαδίτιδας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη Διακήρυξης Δικαιώματος Πενταετής Μίσθωσης Αλιευτικής Εκμετάλλευσης της Λίμνης Χειμαδίτιδας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πενταετή μίσθωση το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λίμνης Xειμαδίτιδας. Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρες 09:00 π.μ έως 12:00 π.μ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Φλώρινας.

Ελάχιστο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8.000,00 € και εγγυητική επιστολή στο ποσό των 400,00€.

Ο Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πενταετή (5ετή) μίσθωση το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της ΛΙΜΝΗΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ, με σκοπό την αλιευτική εκμετάλλευσή της, με πλειοδοτική δημοπρασία. Η μίσθωση γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

1. Το Β.Δ. 7/18-03-1940 «Περί της υπό του Οργανισμού Αλιείας εκμεταλλεύσεως των ιχθυοτροφείων δι’ ενοικιάσεως»,

2. Το Ν.Δ. 420/70 «Περί Αλιευτικού Κώδικα» όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον Ν.1740/87 και Ν.2040/92 έτσι όπως ισχύει σήμερα,

3. Το Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις»

4. Το Ν. 3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης”

και με τους παρακάτω όρους και υποχρεώσεις της διακήρυξης αυτής:

1. Η εκμίσθωση αρχίζει ακριβώς την 1 Μαρτίου 2014 και τελειώνει την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου του έτους 2019.

2. Όρια του εκμισθωμένου χώρου είναι η μόνιμα και περιοδικά κατακλυζόμενη υδάτινη έκταση με τα αναγκαία παραρτήματα του ιχθυοτροφείου, που περιβάλλεται ανατολικά με την κτηματική περιοχή της τοπικής κοινότητας Αναργύρων, δυτικά με την κτηματική περιοχή της τοπικής κοινότητας Βαρικού, βόρεια με την κτηματική περιοχή της τοπικής κοινότητας Λιμνοχωρίου και νότια με την κτηματική περιοχή της τοπικής κοινότητας Ολυμπιάδας.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μισθωτές υποχρεούνται να ζητήσουν κάθε διευκρίνιση σχετικά με τα όρια της εκμισθωμένης έκτασης και της προστατευτικής ζώνης πριν τη μίσθωση, να λάβουν γνώση των όρων, αναγκών, συνθηκών, της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και των ενδεχομένων ζημιών από πλημμύρες ή άλλα αίτια, διότι καμία διαμαρτυρία ή αξίωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη μετά τη μίσθωση, όπως επίσης δεν μπορεί να προκύψει ευθύνη του Δημοσίου.

4. Το δικαίωμα της αλιευτικής εκμετάλλευσης της λίμνης Χειμαδίτιδας συνίσταται μόνο στην αλιεία και εμπορία των ιχθύων.

diakhryksh-xeimaditidas

diakhryksh-xeimaditidas