Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος.

Η Π.E Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την νόσο της πανδημίας Covid-19 και για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επαναπροκηρύσει, την διαδικασία ανάθεσης  για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Έχοντας Υπόψη:

  1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
  2. Ο αριθμ. 2016/679 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
  3. Το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α/143/95) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό», όπως ισχύει.
  4. Το Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και ειδικότερα την παρ. 10 του άρθρου 45 (Πάγια κατ΄ αποκοπή χορηγήματα).
  5. Το N. 442/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει.
  6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
  7. Το Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
  8. Το με αριθμό 119115/331/28-06-2018 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών (Ορθή Επανάληψη).
  9. Την αριθμ. 1934/18 (Α.Δ.Α Ω84Φ7ΛΨ-4ΕΨ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Προκήρυξη

Η Π.E Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την νόσο της πανδημίας Covid-19 και για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επαναπροκηρύσει, την διαδικασία ανάθεσης  για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

Κατόπιν τούτου παρακαλείστε  να υποβάλλετε εφόσον, εφόσον ενδιαφέρεστε,  έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, μέχρι την 04/08/2020 και ώρα 15:00 για την ανάθεση των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 7.467,90 (συμπ ΦΠΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα. Το κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ Δαπάνη
Α ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 240,9 25,00 6.022,50
ΦΠΑ 24% 1.445,40
ΣΥΝΟΛΟ 7.467,90 €

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται:

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Διοίκησης τηλ. 2461351298 Κα Καρακούλα ¨Αννα. Για θέματα διαγωνιστικής Διαδικασίας Τμήμα Προμηθειών τηλ 2461351194, Τούμπας Χρήστος

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης είναι παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος, σύμφωνα με την συνημμένη στη παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Συνημμένα:

Η προκήρυξη, οι τεχνικές προδιαγραφές και η οικονομική προσφορά (σε μορφή doc)