ΤΕΒΑ

Παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

Παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Ν.Π.Δ.Δ

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: ή στην http://www.pdm.gov.gr και στο τηλέφωνο 2461351194 ή 2467350279.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 5 του ν. 4412/16 μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από το χρονικό διάστημα των  δέκα πέντε(15)  ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του Τυποποιημένου Εντύπου Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380034, ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380033, ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380032, ΣΑΕ 093/8, Κ.Ε. 2018ΣΕ09380031.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 9455.

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στη παροχή

  1. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016 ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ / MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ
  2. ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018 – 2019 ΤΩΝ Π.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (ΚΩΔΙΚΟΙ ΟΠΣ / MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 213.244,00 € ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (264.422.56 € ΜΕ ΦΠΑ)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή των παρακάτω συνοδευτικών Μέτρων / Δράσεων με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών των ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) των Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας.

Επισήμανση: η Κωδικοποίηση των «Μέτρων» γίνεται με βάση το Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου των παρεχόμενων Συνοδευτικών Μέτρων και η κοστολόγηση βάση του Οδηγού «Κοστολόγησης Υλοποίησης Συνοδευτικών Μέτρων των Κοινωνικών Συμπράξεων και Ανάπτυξη. Ψηφιακού Εργαλείου Συστήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου των παρεχόμενων Συνοδευτικών Μέτρων» του ΤΕΒΑ).

Τα μέτρα εξειδικεύονται σε συμβατικές υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούνται από Ομάδα Έργου 11 ατόμων (οι ειδικότητες των στελεχών της Ομάδας Έργου,  η προβλεπόμενη απασχόληση καθενός εξ αυτών, και η συμμέτοχή του ανά Μέτρο και Συμβατική Υπηρεσία αναλύονται στην επόμενη Ενότητα), ενώ έχουν προβλεφθεί κατ’ αποκοπή δαπάνες σχετικά με λειτουργικά κόστη, ενοικίαση χώρου Τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ, καθαριότητα χώρου», νερό/αναψυκτικό/Φαγητό, catering, εξοπλισμός, Γραφική ύλη, εξοπλισμός (οθόνες, projector, ήχος, φωτισμός κ.α.), παραγωγή Σκηνικών Ημερίδας / Συνεδρίου (backdrop, banners, σημάνσεις), κλπ.

Επισημαίνεται ότι έχει προβλεφθεί και ένα επιπλέον Μέτρο/Συμβατική Υπηρεσία (πέραν των προβλεπόμενων στον Οδηγό) που αφορά στην αρχική οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου η οποία κρίνεται απαραίτητη για τον ορθό σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση αλλά και παρακολούθηση του Έργου.

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α.Α. Είδος CPV
1. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 79415200-8
2. Υπηρεσίες Κοινωνικών Ερευνών 79315000-5
3. Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες Σχέσεις 79416100-4
4. Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας και συναφείς υπηρεσίες 85300000-2
5. Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες 92000000-1
6. Υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. 92331210-5

 

Οι Συνοδευτικές Υπηρεσίες  προκηρύσσονται ενιαία για όλες τις Κ.Σ. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας επειδή:

  • οι υπηρεσίες και, συνακόλουθα τα CPVs είναι κοινά,
  • επιτυγχάνονται «κοινωνικές οικονομίες κλίμακας», ως προς το αποτέλεσμα των συνοδευτικών παρεμβάσεων, κάτω από ένα ενιαίο συντονισμό.
  • Η ενιαία υποβολή προσφοράς και κατά συνέπεια η μη δυνατότητα υποβολής προσφοράς για μέρους των ομάδων, κρίνεται αναγκαία εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής για την ορθή, ομαλή και χωρίς μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις εκτέλεση της σύμβασης από τεχνικής άποψης, λόγω της πολυπλοκότητας του αντικειμένου αυτής και των ιδιαίτερων θεσμικών απαιτήσεων κατά την υλοποίηση της. (Ταχύτερος συντονισμός αναδόχου-αναθέτουσας αρχής κλπ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 213.244,00 € (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 264.422,56 € , ΦΠΑ 24%: 51.178,56 €):

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας  διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού  στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/12/2021.Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση/συμβάσεις δύνανται να παραταθούν ισόχρονα.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης για την Παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 και 2018-2019, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) (σε μορφή zip)