unimog u423

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης ενός (1) μηχανήματος έργου UNIMOG U423 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Στο πλαίσιο της ανάγκης για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη ενός (1) νεοαποκτηθέντος μηχανήματος έργου UNIMOG U423 αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 6. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 7. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 8. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 9. Το Ν. 489/1976, άρθρο 3, παρ.3 (331/Α/76) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α/1986).
 10. Το Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως».
 11. Την εγκύκλιο Υπουργού αριθμ. 1761/8322/22-5-1998 υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
 12. Την με αριθμό 144/17 (Α.Δ.Α ΩΑ6Ρ7ΛΨ-ΨΒ6) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2039/Β/13-06-2017) «Έγκριση μεταβίβασης της Αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις απευθείας αναθέσεις των Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 20.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
 13. Το αριθμ. πρωτ. 54132/2202/27-3-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης μαζί με πίνακα ασφαλιστικών καλύψεων.
 14. Την αρίθμ. 878/18 (ΑΔΑ ΩΓ1Η7ΛΨ-21Τ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 250,00 € για την ασφάλιση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 15. Την αριθμ. 1862/18 (ΑΔΑ: ΩΕ157ΛΨ-Κ3Α) απόφαση δέσμευσης πίστωσης
 16. Την ανάγκη της ετήσιας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης

Η Περιφερειακή Δυτικής Μακεδονίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών ετήσιας ασφαλιστικής κάλυψης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφέρειας Ενότητας Κοζάνης.

Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα.

Δικαίωμα συμμετοχής: έχουν όσες ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή όσοι ασφαλιστικοί πράκτορες αυτών, ασκούν νόμιμα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης από αυτοκίνητα και οχήματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να ασκεί νομίμως τη δραστηριότητα που προβλέπει η παρούσα

 • Να μην υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 για τους υπόχρεους κατά περίπτωση:

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Να είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
 • Να είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις (αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ήέχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 • Η σύμβαση παροχής των υπηρεσιών θα είναι ετήσιας διάρκειας.
 • Η σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του αναδόχου.
 • Το προϋπολογιζόμενο ύψος της δαπάνης είναι 250,00 €, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο στην προσφορά του υποψηφίου.
 • Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
 • Η χρονική περίοδος της ασφάλισης θα ξεκινά από την ημερομηνία κατακύρωσης των αποτελεσμάτων και υπογραφής της σχετικής σύμβασης
 • Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι:

– 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου και

– 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΑΕΠΠ, η οποία υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 • Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναγράψουν τιμή και Ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ποσού της ασφαλιστικής κάλυψης για το χρονικό διάστημα αυτής (1 έτος).
 • Ο Ανάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικής δραστηριότητας & συμμετοχής/ εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.
 • Αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Η ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος θα προέρχεται από μια (1) ασφαλιστική εταιρεία (για τα υποψήφια ασφαλιστικά γραφεία που αντιπροσωπεύουν περισσότερες της μίας εταιρείες).
 • Το όχημα θα οδηγείται από άτομα ηλικίας άνω των 23 ετών και οι οδηγοί θα είναι κάτοχοιαδείας οδηγήσεως αυτοκινήτου πέραν του ενός έτους.
 • Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.
 • Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των απαιτήσεων και προδιαγραφών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 26-4-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50131.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα συνημμένα υποδείγματα:

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα που υποβάλει

την προσφορά (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε  περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου) για την υποβολή προσφοράς.

2)  [Εάν ο υποψήφιος είναι ασφαλιστικός πράκτορας:] τη σύμβαση πρακτόρευσης με την ασφαλιστική επιχείρηση στο όνομα της οποίας αναλαμβάνονται οι ασφαλιστικές εργασίες.

3) Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα (σελίδα 6).

και να τα καταθέσουν (δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής) στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικού – Γραφείο

25 (Ημιόροφος) του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης μέχρι την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 εντός σφραγισμένου φακέλου.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την ίδια ημέρα Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 11:00 στο γραφείο 25 Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος) της Π.Ε Κοζάνης. Για οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω ημερομηνία, θα υπάρξει γνωστοποίηση στους συμμετέχοντες. Κατόπιν της αξιολόγησης, αναδεικνύεται και ανακοινώνεται ο προσφέρων με τη νομίμως χαμηλότερη τιμή, ο οποίος αποτελεί τον μειοδότη.

Η αναθέτουσα αρχή τηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εάν τούτο κριθεί σκόπιμο στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός υποψηφίου οικονομικού φορέα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές  θα δίνονται:

Στο τηλέφωνο 2461351250 Δ/νση Τεχνικών Έργων και 2461351194 Δ/νση Οικονομικού Π.Δ.Μ.

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στη Διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης ενός (1) μηχανήματος έργου UNIMOG U423 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης ενός (1) μηχανήματος έργου UNIMOG U423 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2 Παροχή υπηρεσιών ετήσιας ασφάλισης ενός (1) μηχανήματος έργου UNIMOG U423 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 3

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

  

 

 

 

 

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς

Οι ελάχιστες  απαιτήσεις και προδιαγραφές των καλύψεων του νεοαποκτηθέντος μηχανήματος έργου UNIMOG U423