Αποχιονισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης, CPV: 90620000 (25-5-2020)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης, CPV: 90620000 (25-5-2020)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 92393)

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2020-2021 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης,  CPV : 90620000.

2. Τμήματα υποδιαίρεσης της σύμβασης και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ).

ΤΜΗΜΑ Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 1  : «ΕΟΡΔΑΙΑ» 100.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 2  : «ΣΕΡΒΙΑ-ΒΕΛΒΕΝΤΟ» 100.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 3  : «ΑΝΩ ΒΟΪΟ (ΤΣΟΤΥΛΙ)» 100.000,00 €
ΤΜΗΜΑ 4  : «ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» 100.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 400.000,00 €
ΦΠΑ: 96.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 496.000,00 €
 1. Διάρκεια σύμβασης:  6 μήνες.
 2. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 8.000,00 ΕΥΡΩ.
  Προσφορά θα δοθεί στο σύνολο των τμημάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην αναλυτική διακήρυξη.
 1. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις
  1. Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.
  2. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ .
  3. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου
  4. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 % .
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
  α)   κράτος-μέλος της Ένωσης,
  β)   κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  γ)   τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και
  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 1. Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 2. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 22/06/2020 και ώρα 15:00.
  (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)
 1. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες (6 μήνες) από την παραλαβή των προσφορών.
 2. Άνοιγμα των προσφορών: 29/06/2020  και ώρα  09:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα
 3. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ
 4. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ τηλ. 2461351194.
 5. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ: 21/05/2020 (20-248239-001, ID: 2020-066149)
 6. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

 

Κασαπίδης Γεώργιος

Συνημμένα:

Η περίληψη της προκήρυξης (ΑΔΑ: 6ΕΡΗ7ΛΨ-1ΒΕ)

Η υπ. Αρ.Διακ. 09/2020 με (α/α ΕΣΗΔΗΣ 92393)

diakirixi9-2020-apoxionismos-2020-21-kozani

Το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (σε pdf)

eyropaiko-entypo-yd