Αποχιονισμός

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης, CPV: 90620000

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης, CPV: 90620000

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ΠΕ Κοζάνης, CPV: 90620000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 73667)

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ, CPV: 90620000.

2. Τμήματα υποδιαίρεσης της σύμβασης και Εκτιμώμενες Αξίες (χωρίς ΦΠΑ).

3. Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες.

4. Απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 8.000,00 ΕΥΡΩ. Προσφορά θα δοθεί στο σύνολο των τμημάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες στην αναλυτική διακήρυξη.

5. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 541 και υπόκειται στις κρατήσεις

a. Κράτηση 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.Δη.Συ.

b. Κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ.

c. Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου

d. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8 %.

6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

8. Παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα έως 01/07/2019 και ώρα 15:00 μ.μ.

9. Παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έως 07/07/2019 και ώρα 23:59. (Μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ)

10. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 180 ημέρες (6 μήνες) από την παραλαβή των προσφορών.

11. Άνοιγμα των προσφορών: 11/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά από την αρμόδια επιτροπή μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικά μέσα

12. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ

13. Πληροφορίες : Από τη Διεύθυνση Οικονομικού/ ΠΔΜ τηλ. 2461351194.

14. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ : 07/06/2019 (ID: 2019-080715)

15. Περισσότερες πληροφορίες στην αναλυτική διακήρυξη η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και στο site της Π.Δ.Μ https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Η περίληψη της προκήρυξης (ΑΔΑ: 66ΗΛ7ΛΨ-ΓΤΔ)

Η υπ. Αρ.Διακ. 09/2019 με (α/α ΕΣΗΔΗΣ 73667)

diakirixi9-apoxionismos-2019-2020-kozani

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) – Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

diakirixi9-apoxionismos-2019-2020-kozani-teyd